M.M.H. College

Ghaziabad

Department-wise List of Teaching staff

Botany

Dr. R.M. Johri

Dr. Suruchi Tyagi

Dr. Sneh Lata

Dr. R.P. Pandey

Dr. Ashok Kumar Verma

Smt. Vinita Dhiran

Chemistry

Shri. P.K. Mathur

Dr. Ayodhya Singh

Dr. Smiriti Raizada

Dr. Mridula Verma

Dr. Jalaj Tripathi

Dr. Gyanendra Singh

Dr. Madhu Gupta

Dr. Seema Kohli

Dr. Ravindra Singh Yadav

Dr. Abha Dubey

Dr. Vandana Dwivedi

Dr. Dr Subhashini Sharma

Dr. Rakhi Dwivedi

Dr. Shalu Tyagi

Dr. Poonam Gupta

Dr. Renu Sharma

Dr. Ratna Sherry

Dr. Anuradha Singh

Physics

Dr. Keshav Kumar

Dr. Prakash Chaudhary

Dr. Anil Govindan

Dr. Jamuna Prasad

Dr. Deepti Rani

Shri. Ajay Kr. Rakesh

Dr. Satyendra Pal

Dr. Ravindra Pratap Patel

Dr. Shailendra Gangwar

Dr. Sanjeet Pratap Singh

Dr. Hemendra Kumar

Shri. Ravindra Kumar

Dr. Kamna Yadav

Dr. Manoj Kumar

Math

Dr. K.N. Arora

Dr. O.P. Garg

Dr. Prabha Rani

Dr. Virender Singh Yadav

Dr. Harendra Singh

Dr. Davendra Kumar(LWP 13.8.13)

Dr. Anirudh Kumar Bhargawa

Dr. Nagendra Kumar

Dr. Anil Kumar

Dr. (Mrs.) Vipin Vashishtha

Physical Education, Health Education & Spotrts

Dr. Dev Raj Yadav

Dr. Harsh Vardhan Goswami

Dr. Yogender Singh

Shri. Raj Kumar Singh

Dr. Pawan Kumar

Dr. Dinesh Kumar Yadav

Dr. Jitendra Pal

Law

Dr. Suman Tomar

Shri. A.K. Gautam

Shri. K.L. Rathi

Shri. Pankaj Tyagi

Dr. Aparna Malhotra

Dr. Sunayana Trisal

Smt. Reema Agarwal

Dr. Shrawan Kumar Sharma

Dr. Seema Sharma

Commerce

Dr. S.P. Sharma

Dr. S.B. Gupta

Dr. Mukesh Kumar Jain

Dr. Umesh Chandra Sharma

Dr. Bhisham Kapoor

Dr. Durvendra Kumar Gautam

Dr. Subhra Garg

Dr. Monika Sharma

Dr. Shwetabh Mittal

Dr. Pawan Kumar

Dr. Manmeet Kumar Siras